Bakhat  bdr Shahi Blog's

Bakhat bdr Shahi Blog's

हली

                     हली  जारी बुझ्न आएको पुरानो लोग्नेझैहिजो मात्रै होसाहूले एकाबिहानै आएर थर्काएको बाटुलीलाईआज त जुनसुकै मूल्य …